ثبت شکایات

در صورتیکه شکایتی از این سایت و یا خدمات ارایه شده توسط این سایت و یا پشتیبانان ثبت شده در سامانه ما دارید ،  می توانید شکایت خود را از طریق سامانه پشتیبانانی ما به نشانی http://poshtibanan.ir/support   بصورت تیکت به بخش "رسیدگی به شکایات "، ارسال نمایید.
بدیهی است شکایات حداکثر طی 72 ساعت کاری بررسی و نتیجه از طریق پست الکترونیکی به ارسال کننده شکایت ارسال خواهد شد.
تمامی سوابق ، در این سامانه ثبت شده و در صورت عدم رضایت گزارش دهنده شکایت از پاسخ داده شده ، بنا به درخواست مقامات قضایی ، قابل ارایه و استناد خواهد بود.