تماس با پشتیبانان

در صورت تمایل به ارسال هرگونه پیشنهاد ، نظر ، انتقاد ، شکایت از خدمات این سامانه یا سامانه های تحت پوشش ، و یا ارسال هرگونه پیام به یکی از دو طریق زیر عمل نمایید:

1- مراجعه به سامانه پشتیبانی مشتریان به نشانی http://poshtibanan.ir/support

2- ارسال پیام از طریق پست الکترونیک به نشانی info@poshtibanan.ir